top of page

תנאי שימוש ורכישה

כללי

( להלן, יחדיו: "התקנון")

ברוכים הבאים לאתר המכירות של Doocit (להלן: "האתר") בהפעלתה של חברת דוקיט פרסונל קר בע"מ, ח.פ. 516105954 (להלן: "החברה").

ההוראות שלהלן יחולו על שימושך באתר ויהוו את הבסיס המשפטי בכל עניין שבינך לבין החברה. לפיכך, אנא הדפס וקרא את התקנון בעיון מלא. שימושך באתר מהווה את הסכמתך לאמור בתקנון זה. ככל שאינך מסכים לאמור בתקנון זה, אנא הימנע מלבצע שימוש באתר.

הזכות/הכשרות לבצע רכישות באתר

 1. המשתמש רשאי לבצע רכישות באתר אם הוא ממלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן:

  1. המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות והינו בן 18 או יותר

  2. המשתמש מבצע שימוש ורכישה למטרה פרטית מסחרית, וכן המשתמש לא יבצע מכירה חוזרת של המוצרים (Resell)

  3. המשתמש ישתמש במוצרים בהתאם להתוויות השימוש המאושרות על ידי משרד הבריאות, וכן להוראות השימוש המצורפות למוצרים

  4. למשתמש קיימת כתובת למשלוח מוצרים בתחומי מדינת ישראל

  5. המשתמש בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע"י חברת כרטיסי אשראי, ועם כרטיס זה מבוצעת הרכישה באתר.

 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע או להגביל את הגישה של משתמשים לרכישות ו/או לבטל רכישות מכל סיבה שהיא, לרבות (ומבלי לגרוע) אם התנהגותו של המשתמש אינה לפי כללי השימוש המפורטים בתקנון זה, או אם המשתמש מנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר – וזאת מבלי לספק למשתמש כל סיבה.

 3. החברה עשויה, בכל זמן, באופן זמני או קבוע, לשנות או להפסיק, את פעולת האתר, כולו או מקצתו, על מנת לבצע עבודות תחזוקה ו/או על מנת לבצע שינויים ושיפורים באתר. החברה לא תהיה אחראית לכל שינוי, השעיה או הפרעה בפעולת האתר.

 1. רכישת מוצרים

  1. בכפוף לאמור בסעיף 2.2 לעיל, החברה תאפשר למשתמש העומד בתנאי סעיף 2.1 לעיל לרכוש מוצרים שונים באמצעות האתר (להלן: "הזמנה").

  2. על מנת לבצע הזמנה של מוצר, אחד או יותר, על הלקוח לבחור תחילה את המוצר לרבות סוג וכמות.

  3. החברה רשאית להגביל את כמות המוצרים (מכל סוג, או מסוגים מסוימים) אשר המשתמש יהיה רשאי לרכוש באתר, דרך כלל או לתקופה מסוימת – והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  4. לאחר בחירת המוצרים, כחלק בלתי נפרד מביצוע ההזמנה, על הלקוח ליצור חשבון, לבחור סיסמא ולמלא טופס הזמנה (להלן: "טופס ההזמנה ). בטופס ההזמנה ימסור הלקוח את פרטיו האישיים, וכן פרטי כרטיס אשראי שישמש כאמצעי התשלום. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל הלקוח לבצע הזמנה באתר.

  5. שם המשתמש והסיסמא הינם לשימושו האישי של המשתמש בלבד, וחל איסור מוחלט להעבירם לצד ג' כלשהו ללא הרשאה מראש ובכתב של החברה. המשתמש מתחייב לנקוט בכל האמצעים לשמירת הסיסמא בסוד, ומתחייב לשאת בעצמו בכל נזק שייגרם ללקוח, לחברה או לצד שלישי כלשהו עקב השימוש בחשבון הלקוח, לרבות בסיסמא על ידי גורם בלתי מורשה. כן מתחייב המשתמש להודיע לחברה באופן מיידי במקרה ששם המשתמש ו/או הסיסמא שלו נודעו לצד ג' כלשהו.

  6. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים והמדויקים, אחרת החברה לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו  עקב מסירת פרטים שגויים לחברה , יחויב הלקוח בעלות דמי המשלוח ובדמי הטיפול בגין המשלוח.
   מסירת פרטים שגויים בכוונה או ללא הרשאה עלולה להוות עבירה על החוק. נגד לקוח המגיש פרטים שגויים עלולים להינקט הליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

  7. לאחר הזנת הפרטים כאמור בסעיף 4.3 לעיל, ואישור הלקוח את הזמנתו, המערכת תבצע אימות פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת סליקה חיצונית.

  8. ככל שההזמנה לא אושרה ע"י חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה ולשם השלמת ההזמנה יידרש הלקוח ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של החברה באופן המפורט בסעיף 5 להלן, לצורך ביצוע התשלום. במקרה כאמור, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה על ידי חברת האשראי. לא פעל הלקוח להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי-אישור העסקה על ידי חברת האשראי, תהא החברה רשאית לראות את העסקה כמבוטלת.

  9. לאחר שהתקבל אצל החברה אישור מחברת האשראי בגין ההזמנה, תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת שהוזנה בעת מילוי טופס ההזמנה על ביצוע ההזמנה (להלן: "ביצוע הזמנה" )

  10. למען הסר ספק יובהר כי ביצוע ההזמנה ייחשב כמושלם רק לאחר אימות פרטי האשראי וקבלת אישור על ביצוע התשלום מאת חברת האשראי אצל החברה. ללא אישור חברת האשראי כאמור, תהא החברה רשאית לראות את העסקה כמבוטלת והחברה לא תהיה מחויבת כלפי הלקוח בשום דרך, לרבות לא בשמירת המוצר במלאי.

  11. החברה רשאית לעדכן את מגוון המוצרים באתר, מחיריהם, תעריפי המשלוחים ושאר תנאי המכירה, מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר הידוע בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו המחירים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב הלקוח באתר לפי המחירים המעודכנים.

  12. המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ.

  13. החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות וכן רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

  14. מובהר כי ייתכן שמגוון המוצרים וכן מחירי המוצרים ושאר תנאי המכירה( המוצגים באתר יהיו שונים ממגוון המוצרים )וכן מחירי המוצרים ושאר תנאי המכירה(הנמכרים על ידי החברה שלא דרך האתר. ככל שהמשתמש מעונין לרכוש מוצר שלא דרך האתר או לרכוש מוצר פלוני שאינו מוצג באתר, מוזמן הוא לפנות לשירות הלקוחות של החברה באופן המפורט בסעיף 5 להלן.

  15. אין החברה מתחייבת להחזיק מלאי של כל סוגי המוצרים המופיעים באתר. ביצוע ההזמנה והתחייבות החברה לספקה, מותנים בזמינות המוצר במלאי החברה במועד אישור ביצוע ההזמנה. ככל שהמוצר לא קיים במלאי, החברה תהיה רשאית לבטל ההזמנה. יובהר כי גם אם לא צוין באתר כי המוצר אינו קיים במלאי או שהמוצר לא הורד מהאתר עד למועד אישור ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת לספק את המוצר ו/או את ההזמנה, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף, אשר נגרם ללקוח ו/או לצד שלישי. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה של החברה להשיב ללקוח כל סכום ששילם ככל שאכן שילם לחברה, או לבטל את החיוב ככל שבוצע.

אחריות ושירות

 1. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או ללקוח ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש כלשהו ו/או כתוצאה מהזמנה באמצעות האתר - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

 2. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר אודות המוצרים והשירותים הניתנים על ידה יהיה מדויק. עם זאת, יובהר כי עלולים להופיע באתר, בתום לב, אי-דיוקים או שגיאות. המידע המוצג באתר מוצג במתכונת "AS IS" (כמות שהוא) והחברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מאי-דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר באתר, במחירו, בתנאי התשלום, או בתמונת המוצר, תהא החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הרכישה הספציפית ולזכות את הלקוח בהחזר כספי מלא.

 3. תמונות וסרטוני המוצרים המוצגים באתר נועדו להמחשה ולאילוסטרציה בלבד, ואינן מחייבות את החברה. מובהר כי ייתכנו הבדלים בין התמונות ו/או הסרטונים המוצגים באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

 4. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או בנזק תוצאתי.

 5. בכפוף לכל דין, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שהזין הלקוח במהלך פעולת ביצוע ההזמנה יאבד או יגיע לגורם כלשהו שאינו החברה ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 6. .במידה שגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה יעכבו את אספקת המוצרים ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יגרמו תקלות במחשוב ו/או במערכות הטלפון ו/או בכל גורם תקשורת אחר הרלוונטי להשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר יימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של אספקת המוצרים, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר באתר לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית החברה לבטל את ההתקשרות עם הלקוחות, כולם או חלקם, ו/או להפסיק את פעילות האתר. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות שביתות, השבתות, אסונות טבע, מזג אוויר חריג, תקלות במערכת המחשוב, תקלות במערכת טלפונים או דואר אלקטרוני, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי, או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

 7. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח במוצרים שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה. ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באופן האמור בסעיף 5 לעיל לקבלת עזרה ו/או מידע נוסף.

 8. בנוסף לאמור לעיל, מובהר בזאת, כי מכשיר הבדיקה ורצועות הבדיקה אשר החברה מוכרת, מיועדים לעבוד יחדיו. יובהר ויודגש, כי במקרה שבו המשתמש יעשה שימוש במכשיר הבדיקה שנרכש מגורם שאינו החברה, יחד עם רצועות בדיקה אשר נרכשו מהחברה או להיפך, לוקח הוא על עצמו סיכון חמור לפיו ייתכן שהמוצרים לא יעבדו אחד עם השני או שתפקודם ייפגע באופן אחר. מובהר כי שירות הלקוחות של החברה לא יוכל לספק תמיכה למכשיר בדיקה ו/או רצועות בדיקה (ו/או כל מוצר אחר שלא נרכש/ו מהחברה. כן מובהר, כי במקרה כזה לחברה לא תהיה כל חובה לספק למשתמש הדרכה, שירות או אחריות, הן לגבי מכשיר הבדיקה הן לגבי רצועות הבדיקה והן לגבי כל מוצר אחר שלא נרכש מהחברה, והחברה לא תישא בכל נזק שהוא שיגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש כאמור לעיל.

 9. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים המופעלים באופן עצמאי. לאתרים מקושרים עשויות להיות הודעות או מדיניות פרטיות משלהם, שאנו מציעים שתקרא במידה שאתה מבקר בהם. ככל שאתרים מקושרים שאתה מבקר בהם אינם בבעלות החברה או בשליטתה, החברה אינה אחראית לתוכן האתרים, לשימוש בהם או לנהלי הפרטיות שלהם.

Payment Methods

נושאים נוספים

 1. קניין רוחני

  1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה הבלעדי של החברה. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר החברה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

  2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקודי מחשב), בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

  3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע"י החברה, בבסיס הנתונים של החברה, ברשימות המוצרים המופיעים באתר או בפרטים אחרים המתפרסמים בו בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

  4. שם החברה, וכן שמות מותגי המוצרים, סימני המסחר של החברה (בין אם נרשמו ובין אם לאו) - הם כולם רכושה של החברה או של ספקיה (לפי העניין) בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

  5. אייקונים , (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה או של ספקיה (לפי העניין.) כל שימוש בקניינה זה של החברה או של ספקיה (לפי העניין) יעשה על פי הוראות תקנון זה בלבד.

  6. אין לעשות שום שימוש בשום סימן מסחרי או עיצוב של מוצר המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכוח הדין בישראל והן מכוח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל.

  7. אם מסיבה כלשהי הנך סבור שזכות קניין רוחני מסוימת שלך הופרה, כך שתוכן מסוים באתר שייך לך, אנא צור עמנו קשר באמצעות אמצעי התקשורת המנויים בסעיף 5 לתנאי השימוש והמכירה לעיל.

 2. פטור מאחריות; ויתור

  1. בכפוף לכל דין, האתר, תוכנו, והמוצרים והשירותים המתפרסמים בו, מסופקים כמות שהם, על בסיס "AS IS" בהתאם לזמינות ועם כל הטעויות, ללא אחריות מכל סוג, במפורש או מכללא. החברה אינה אחראית לאיכותו המסחרית של המידע או להתאמתו לכל מטרה.

  2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 7.2 לעיל, החברה עושה כמיטב יכולתה להבטיח את הדיוק והעדכניות של המידע אשר מוצג באתר. עם זאת, החברה אינה יכולה לערוב באופן מלא למידת הדיוק, הפרטניות ולתכיפות העדכון של המידע אשר מועמד לרשות המשתמש. בשל כך, אין החברה או מי מטעמה, לרבות עובדים, בעלי מניות, דירקטורים, מנהלים, נושאי משרה או יועצים, אחראים (באופן מפורש או משתמע) לכל מידע לא מדויק או לא עדכני או להשמטה של מידע; לכל נזק אשר ייגרם עקב שינוי במידע או בחומרים המוצגים באתר; לכל נזק, ישיר או עקיף, ללא קשר לסיבתו, מקורו, אופיו או תוצאותיו, אשר נגרם כתוצאה מגישה או חוסר יכולת לגשת לאתר, וכן כתוצאה משימוש באתר (לרבות כל נזק או וירוס אשר עלול לפגוע במערכת המחשב של המשתמש).

  3. .החברה לא מעניקה כל מצג או הצהרה כי האתר, התוכן, המוצרים והשירותים יינתנו ללא תקלות או ללא הפרעה; שהתקלות תתוקנה; או שהאתר או השרתים המכילים את המידע הכלול באתר מוגנים מפני רכיבים מזיקים, לרבות אך לא רק, וירוסים. המשתמש מצהיר כי שימושו באתר הוא בסיכונו הבלעדי.

  4. החברה לא תהא אחראית בגין כל אובדן או נזק מכל סוג שהוא (לרבות אך לא רק - נזקים ישירים, עקיפים, כלכליים, לדוגמא, מיוחדים, עונשיים, מקריים או תוצאתיים) הקשורים, במישרין או בעקיפין, לאתר; לתוכן; למוצרים ולשירותים הקשורים באתר; לחוסר יכולת לעשות שימוש בהם; למחשב, למכשיר נייד או לציוד אחר של המשתמש, לרבות אך לא רק, נזק כתוצאה מהפרת האבטחה, אבדן ו/או שימוש לא מורשה בשם המשתמש והסיסמא, או מוירוסים, באגים, התערבות מכוונת, מרמה, טעות, מחדל, הפרעה, תקלה, עיכוב בהפעלה או בתשדורת, כשל במערכות המחשב או ברשת או כל כשל טכני או אחר, לרבות אך לא רק, אי-דיוק התוצאות או אי-תפקוד אחר, בין אם היה ניתן לצפותו ובין אם לאו, בין אם בהסכם, רשלנות החברה, אחריות מוחלטת או בנזיקין.

  5. החברה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי כל צד אחר בגין אובדן, נזק או פגיעה, לרבות אך לא רק, מוות או פציעה אישית, והכל במידה שמתיר החוק.

  6. החברה אינה אחראית לפעולות, לתוכן או למידע של צדדים שלישיים, והמשתמש משחרר את החברה מכל טענה ונזק, ידועים או שאינם ידועים, הנובעים או קשורים לטענה כנגד צדדים שלישיים כאמור.

  7. .החברה לא מבטיחה שהשימוש באתר, התוכן, המוצרים והשירותים הקשורים באתר הינו בהתאם להוראות החוק בתחום שיפוט מסויים, אלא בתחום שיפוטה של מדינת ישראל בלבד. בגישה או עשיית שימוש באתר, בתוכן, במוצרים ובשירותים הקשורים באתר אתה מצהיר שכל פעילויותיך חוקיות בכל תחום שיפוט בו אתה נכנס או עושה שימוש באתר.

 3. שיפוי

  1. המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תקנון זה

 4. תנאים נוספים

  1. .תקנון זה מתאר ומהווה את כל מערכת היחסים בין החברה לבינך.

  2. אין להסב את זכויותיך ו/או חובותיך על פי תקנון זה לאחר. החברה תוכל להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר. זכויותיך לא יפגעו במקרה כזה.

  3. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט בת"א-יפו.

  4. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן. תקנון עדכני שיפורסם באתר יחייב את משתמשי האתר ומבצעי הפעולות בו.

bottom of page