top of page

אספקה, משלוח והחזרות

 1. תנאי אספקה, הובלה ומשלוח

  1. החברה תספק את ההזמנה לכתובת בישראל שהוזנה בטופס ההזמנה (להלן: "המשלוח").

  2. בהתאם לבחירת הלקוח, ההזמנה תימסר באחת מהדרכים המפורטות בנספח א' המצורף לתקנון זה.

  3. השליחויות מתבצעות על ידי חברות שילוח חיצוניות, שהחברה אינה אחראית על שירותיהן, לרבות בכל הקשור לעיכובים במשלוחים שיבצעו. יחד עם זאת, בכל בעיה ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו בטלפון או בווטסאפ 054-5449212 .פרטים מלאים מפורטים בסעיף 1.5 להלן.בכל מקרה, אחריות החברה לכל עיכוב או איחור באספקת מוצרים לא תעלה על דמי המשלוח ששולמו על ידי הלקוח. הלקוח אחראי לקבלת המשלוח על ידי אדם מעל גיל 18 ,על ידו או על ידי מי מטעמו.

  4. לא סופק המשלוח מסיבה הקשורה בלקוח, לרבות אך מבלי לגרוע, עקב מסירת פרטים שגויים ו/או לא נכונים ו/או לא מדויקים בעת ביצוע ההזמנה או מכיוון שהלקוח לא היה בכתובת אספקת המשלוח בשעה היעודה, יחויב הלקוח בעלות דמי המשלוח ודמי הטיפול בגין המשלוח.

  5. למרות האמור לעיל ובנספח א'( החברה ו/או חברת השילוח רשאים לסרב לספק הזמנה לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. במקרה כזה, יתואם אופן ביצוע המשלוח מראש עם הלקוח).

 2. שירות לקוחות

  1. בשאלות לגבי המוצרים, לפרטים נוספים בקשר לאתר, פעילותו ואופן ביצוע הזמנות, לקבלת הדרכות או לתיאום איסוף עצמי של מוצרים שהוזמנו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באחד מהאמצעים הבאים:

   1. בטלפון או בווטסאפ: 054-5449212 ,בימים א' עד ה' בין השעות 17:00 – 09:00
    בימי ו' ובערבי חג בין השעות 09:00 – 13:00

   2. בדואר אלקטרוני support@doocit.com

   3. נציגי שירות הלקוחות יעמדו לשירות הלקוחות בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, לאופן השימוש ובכל נושא אחר, וזאת על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

 3.  ביטולים והחזרות מוצרים

  1. לקוח שביצע הזמנה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן" ), וכן בהתאם לתנאים כדלקמן:

  2. ביטול הזמנה ע"י לקוח לפני קבלתה אצל הלקוח:

   1. כל עוד לא יצאו המוצרים שבהזמנה ממחסני החברה, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, באמצעות יצירת קשר עם שירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף 5 לעיל.

   2. בוטלה ההזמנה כאמור בסעיף 6.2 זה, תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המודיעה על כך, והחברה תחזיר ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף 6.2.1 לעיל, את הסכום ששולם על ידו בעת ביצוע ההזמנה, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, הנמוך מבין השניים.

  3. החזרת הזמנה לאחר קבלתה אצל הלקוח:

   1. סופקה ההזמנה ללקוח, רשאי הלקוח להחזיר את המוצר כל עוד הוא נמצא באריזתו המקורית, ללא שנעשה בו שימוש כלשהו, במצב תקין, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג – וזאת באמצעות יצירת קשר עם שירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף 5 לעיל, בתוך 14 מים מיום שסופק לו. למען הסר ספק, לאחר 14 ימים ממועד קבלת ההזמנה, לא ניתן לבטלה.

   2. למען הסר ספק, מוצרי מזון, טובין פסידים, מוצרים שעל פי דין אין להחזירם, וכן מוצרים נוספים המנויים בסעיף 6 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א– 2010 לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, רצועות בדיקה (Test Strips), לא ניתן להחזיר בשום אופן.

   3. לאחר אישור ביטול ההזמנה על-ידי החברה בהתאם לאמור בסעיף 6.3 זה, תשלח החברה ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המודיעה על כך, ועל הלקוח להשיב על חשבונו את המוצר לחברה בתוך 14 ימים ממועד מתן הודעת הביטול.

   4. החברה תחזיר ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת המוצר בחצריה לפי הנדרש בסעיף 6.3.3 לעיל, את הסכום ששולם על ידו בגין אותו המוצר בעת ביצוע ההזמנה, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, הנמוך מבין השניים.

   5. למען הסר ספק מובהר כי בביטול הזמנה כאמור בסעיף 6.3 זה לא יהיה זכאי הלקוח להחזר דמי המשלוח ככל ששולמו על ידו.

  4. החלפה של מוצר כתוצאה מפגם:

   1. על הלקוח לבדוק את הפריטים הכלולים בהזמנה מיד עם קבלת המשלוח. היה והלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, הלקוח מתבקש לפנות לשירות הלקוחות של החברה כאמור בטלפון, בדואר האלקטרוני או בפקס המצוינים בסעיף 5 לעיל, בתוך שני ימי עסקים לכל היותר, ולתאם קבלת מוצר חלופי למוצר הפגום או את ביטול ההזמנה לגבי המוצר הפגום בלבד. לתשומת לבך, החברה לא תטפל בפניות לקוחות שעניינן מוצרים שהתקבלו כשהם פגומים, שתתקבלנה לאחר שחלפו שני ימי עסקים מקבלת המשלוח.

   2. בוטלה רכישת המוצר הפגום בהתאם לאמור בסעיף 6.4 זה, תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המודיעה על כך, והחברה ו/או מי מטעמה ייצרו קשר עם הלקוח לשם תיאום החזרת המוצר הפגום.

   3. הושב המוצר הפגום אל החברה, תחזיר החברה ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת המוצרים בחצריה, את הסכום ששולם על ידו עבור אותו מוצר פגום בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של ביטול מחמת פגם, תחזיר החברה ללקוח את דמי המשלוח, ככל ששולמו על ידו.

   4. ביטול הזמנה, אף אם נעשה מחמת פגם במוצר, לאחר שסופקה ללקוח, כפוף להשבת הפריטים שהזמנתם בוטלה לחברה, כאשר לא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, כשהם שלמים וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.

  5.  ביטול הזמנה ע"י החברה והפסקת פעילות האתר:

   1. החברה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הזמנת הלקוח, וזאת מכל סיבה שהיא, וללא חובת פירוט כלפי הלקוח.

   2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במקרה שבו לאחר סיום מכירה התגלה כי מוצר פלוני אזל מהמלאי, רשאית החברה לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי.

  6. מובהר בזאת כי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א,1981-החלות, המחייבות והתקפות במועד ביצוע ההזמנה הן ההוראות המחייבות אף אם בתקנון זה או באתר נזכר אחרת.

נספח א
תנאי אספקה, הובלה ומשלוח

*החברה אינה אחראית לזמני המשלוח של דואר ישראל או של חברות השילוח. שימו לב, עבור הזמנות שיתקבלו ביום עסקים לאחר השעה 12:00 בצהרים או הזמנות שיתקבלו בימי שישי או בימים שאינם ימי עסקים, יום העסקים הראשון יחשב יום העסקים הראשון הבא. "ימי עסקים" - ימים א'- ה', למעט ערבי חג, חגים ומועדי ישראל וימי שבתון כלליים במשק.

 

משלוח עד הבית - תוך 7 ימי עסקים בעלות של 50 ש"ח לכל הארץ ו - 70 ש"ח  לאילת

 • הלקוח מקבל הודעת SMS למספר הטלפון הנייד שלו כפי שמעודכן בטופס ההזמנה ביום השליחות מחברת השליחויות עם מספר הטלפון הנייד של השליח, ומתאם טלפונית בסמוך להגעתו, לכן מומלץ להיות זמינים לאחר ההזמנה באתר. שעות המשלוחים הן בין השעות 09:00-17:00 ייתכנו עיכובים בהגעת השליח במידה שמדובר ביישובים מרוחקים.

 • אנא ודאו כי מספר הטלפון שמסרתם בעת הקנייה מעודכן, על מנת שחברת השליחויות תוכל לתאם מולכם את השליחות.

bottom of page