top of page

מדיניות הפרטיות

ברוכים הבאים למדיניות הפרטיות של חברת דוקיט פרסונל קר בע"מ (להלן: "החברה"), מדיניות פרטיות זו תסביר כיצד חברת דוקיט פרסונל קר מטפלת במידע אותו היא אוספת אודות נושאי מידע לרבות לקוחות, גולשים באתר האינטרנט ועמודים דיגיטלים של החברה, אנשי צוות רפואי לרבות רופאים, אחיות, דיאטנים ועוד (להלן: "אנשי צוות רפואי"), משתתפים בהרצאות, וובינרים ופעילויות נוספות שעורכת החברה וכל מי מטעמה, בין אם לבדה ובין עם אחרים (לקוחות, גולשים באתר האינטרנט, אנשי צוות רפואי, משתתפים בהרצאות ופעילויות נוספות יכונו להלן ביחד "המשתמש" ו/או "המשתמשים").
 

מדיניות הפרטיות כפי שתפורט להלן, תבהיר את המידע שהחברה אוספת אודות המשתמשים בקשר עם השירותים, המטרות שלשמן החברה אוספת את המידע, איזה שימוש אפשר שהחברה תעשה במידע, מי הם הצדדים השלישיים שהחברה תעביר להם מידע וכיצד החברה מטפלת ושומרת את המידע.
 

המידע שהמשתמש מוסר לחברה תלויה בהסכמתו וברצונו של המשתמש ואינה נובעת מחובה חוקית. המידע ישמר במאגר המידע של החברה לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. השימוש בשירותים ורכישת המוצרים של החברה מעיד על הסכמת המשתמש למדיניות פרטיות זו.
 

מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך היא מתייחסת גם לגברים ולנשים כאחד.

מהו מידע?

במדיניות זו, משמעות המונח "מידע" הוא כל מידע הנאסף על ידי החברה או נמסר לה על ידי המשתמש או מי מטעמו, שבאמצעותו ניתן לזהות את המשתמש והמוגן על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 (להלן: "החוק").

המקורות שבאמצעותם החברה אוספת מידע אודות המשתמש

2.1. דרך אתר האינטרנט של החברה, דפי נחיתה ועמודי אינטרנט נוספים;

2.2. דרך מידע שהמשתמשים מוסרים לחברה, לרבות דרך סקרים, רישום לניוזלטר, רשימת התפוצה של החברה ועוד;

2.3. דרך הצטרפות לפעילויות שעורכת החברה לדוג' וובינרים, הרצאות, פעילויות שיווקיות וכל פעילות נוספת;

2.4. דרך פגישות שהחברה מקיימת עם המשתמש רבות פגישות שירות, שיווק ועוד;

2.5. דרך המענה הטלפוני של החברה, מחלקת שירות הלקוחות והחנות הפיזית של החברה;

2.6. דרך צדדים שלישיים לרבות .

המידע אותו החברה אוספת אודות משתמשים

החברה תאסוף אודות המשתמשים את המידע שיפורט להלן (כולו או חלקו):

3.1. ככל שהמשתמש הוא איש צוות רפואי, החברה תאסוף אודות המשתמש את המידע שיפורט להלן (כולו או חלקו) :

 • פרטי זיהוי אישיים ובכללם שם פרטי, שם משפחה, פרטי התקשרות;

 • פרטים מקצועיים ובכללם תואר, מספר רישיון, תחומי התמחות, מקום עבודה;

 • מידע בקשר עם התקשרויות בין החברה לבין המשתמש עם החברה;

 • פעילות של המשתמש באתר אינטרנט ובעמודים דיגיטאליים כגון היסטוריית גלישה, חיפושים ומידע על השימוש של המשתמש בשירותים של החברה;

 • כל מידע נוסף שהמשתמש ימסור לחברה ו/או יתקבל אצל החברה בקשר עם המשתמש.

3.2. ככל שהמשתמש הוא חבר במועדון לקוחות, לקוח של החברה או משתמש בשירותים ומוצרים של החברה וכל מי מטעמה, החברה תאסוף אודותיו את המידע שיפורט להלן (כולו או חלקו) :

 • פרטי זיהוי אישיים ובכללם שם פרטי, שם משפחה, מספר זיהוי, כתובת מלאה, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון ועוד;

 • מידע רפואי לרבות מידע אודות המצב הרפואי של המשתמש, המחלה שממנה הוא סובל, שם קופת החולים ושם הרופא ועוד;

 • אופן פניית המשתמש לחברה, פגישות המשתמש עם החברה, הרגלי הצריכה של המשתמש ועוד;

 • מידע הדרוש לחברה לצורך מתן שירות לקוחות, לרבות מוצרים שרכש המשתמש, מועד רכישת המוצרים על ידי המשתמש, כתובת, התמורה ששולמה בגין המוצרים וכל מידע שהמשתמש מוסר בעת השימוש באתר וביצוע ההזמנות בו;

 • מידע פיננסי לרבות חשבון בנק, מידע בקשר עם תשלומים ועוד;

 • פעילות של המשתמש באתר אינטרנט, בדפי אינטרנט ובעמודים הדיגיטאליים של החברה כגון היסטוריית גלישה, חיפושים ומידע על השימוש של המשתמש בשירותים של החברה;

 • כל מידע נוסף שהמשתמש מוסר ו/או מתקבל אצל החברה בקשר עם המשתמש.

3.3. ככל שהמשתמש נרשם לפעילות שעורכת החברה לרבות Webinar (וובינרים), הרצאות, סקרים ופעילויות נוספות, החברה תאסוף אודות המשתמש את המידע שיפורט להלן (כולו או חלקו) :

 • פרטי זיהוי אישיים ובכללם שם פרטי, שם משפחה, פרטי התקשרות;

 • מידע בקשר עם פעילויות שהמשתמש השתתף בהן;

 • פעילות של המשתמש באתר אינטרנט ובעמודים דיגיטאליים של החברה כגון היסטוריית גלישה, חיפושים ועוד;

 • פרטים שהחברה מחוייבת לשמור על-פי החוק;

 • כל מידע נוסף שהמשתמש מוסר ו/או מתקבל אצל החברה בקשר עם המשתמש ועם הפעילויות.

3.4. מידע שהחברה מחויבת לשמור על-פי חוק.

3.5. מידע לא אישי כמפורט בסעיף 13 למדיניות הפרטיות.

מדוע החברה אוספת את המידע והשימוש שהחברה מבצעת במידע ("המטרות")?

החברה אוספת מידע אודותיך לצורך המטרות הבאות – כולן או חלקן:

3.6. כדי להעניק למשתמש שירותים;

3.7. כדי להתקשר עם המשתמש;

3.8. כדי לשפר את השירותים ואיכותם;

3.9. כדי לשלוח למשתמש מידע לרבות מידע אדמיניסטרטיבי;

3.10. לצורך סטטיסטיקה, מחקר, ניתוח ועריכת סקרי שביעות רצון;

3.11. כדי להתאים ולהציע למשתמש מגוון של מוצרים ושירותים, שאולי יתאימו ויעניינו את המשתמש;

3.12. לצורך דיוור ישיר, כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הפרטיות– ,1981- ובכלל זה שליחת ניוזלטרים, בין אם הדיוור מבוצע על ידי החברה, ובין אם באמצעות צד שלישי כלשהו;

3.13. לשם ניתוח פרופילים של המשתמשים לשם שיווק מוצרים לרבות אך לא רק ברשת האינטרנט;

3.14. לצורך זיהוי המשתמש בעת פנייה לחברה;

3.15. לצורכי שיפור, תיקון, איחוד וטיוב המידע;

3.16. לצורכי ניהול פעילות החברה;

3.17. לצרכי בירור ויישוב תלונות, עריכת ביקורות פנימיות וטיפול בבקשות לגישה למידע או לתיקונו;

3.18. לצרכים פנימיים של החברה;

3.19. לשם התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות נגד החברה ומי מטעמה וכן נגד צדדים שלישיים;

3.20. לשם אכיפה של הוראות תנאי השימוש באתר ומדיניות פרטיות זו;

3.21. לשם עמידה בהוראות כל דין.

העברה של המידע

4.1. החברה לא תעביר ולא תמסור מידע לצדדים שלישיים אלא כמפורט במדיניות הגנת הפרטיות.

4.2. העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.

4.3. החברה רשאית להעביר את המידע או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

4.3.1. צדדים שלישיים אשר מעניקים לחברה שירותים שונים ובין היתר שירותי תמיכה במערכות האבטחה ומערכות טכנולוגיית מידע (IT), שירותי אחסון מידע, שירותי עריכת סקרים ומחקרים, חברת השילוח של החברה, עורכי דין או יועצים מקצועיים חיצוניים אחרים, שירותי הדפסות, שירותי דואר, שירותי דיוור ושליחת מסרונים, פרסום, שיווק, מחקר שוק ואנליזות, בנקים, מוסדות פיננסים, מבטחים, ספקי ניהול מסמכים ורשומות וכן צדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים לחברה שירותים בקשר עם פעילותה.

4.3.2. חברות בקבוצת די.סי.אמ.אס פרסונל קר לרבות חברות אחיות וחברות בנות.

4.3.3. אם תתקבל דרישה מרשויות לרבות הוצאה לפועל, בתי משפט, רשויות אכיפת החוק, רשויות המס, רשויות חקירה וכן רשויות וגופים אחרים.

4.3.4. אם יתקבל אצל החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמשים ו/או מידע אודות המשתמשים.

4.3.5. אם מסירת המידע נדרש על פי דין.

4.3.6. בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בינך או מי מטעמך לבין החברה או מי מטעמה.

4.3.7. במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של החברה ו/או נכסיה ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה, כולם או חלקם, לצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק במקרה של מיזוג החברה ו/או פעילותה עם צדדים שלישיים, ולרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי שליטה, מלא או חלקי, בחברה לרבות לשם בחינת היתכנות של המקרים הנזכרים לעיל.

4.3.8. אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי משתמש ביצע מעשהו/או מחדל אשר עשויים לפגוע בחברה, במי מטעמה, בצדדים שלישיים כלשהם לרבות משתמשים אחרים.

4.3.9. בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק לחברה, למשתמש או לצד שלישי כלשהו.

4.4. בנוסף לאמור, החברה רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים, כאמור לעיל, גם מחוץ למדינת ישראל ובכלל זה לצדדים שלישיים אשר ממוקמים במדינות שרמת ההגנה של המידע שונה מהוראות הדין הישראלי ואשר עשויות להעניק הגנה פחותה מזו הניתנת על פי דיני הגנת הפרטיות בישראל. מבלי לגרוע מהוראות מדיניות זו השימוש בשירותים של החברה ורכישת המוצרים של החברה מעיד על הסכמת המשתמש למדיניות הגנת פרטיות זו לרבות להעברת פרטיו, שמירתם ואיחסונם אצל צדדים שלישיים אשר ממוקמים מחוץ למדינת ישראל.

אבטחה

החברה נוקטת באמצעים טכניים ופיזיים בעניין פרטיות ואבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים מקובלים. כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין ובכל עת שבה המשתמש מוסר מידע לחברה, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, המשתמש עושה זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו. בכל מקרה, אם יש למשתמש סיבה להאמין כי העברת המידע לחברה אינה בטוחה עוד אנא עדכן אותנו באמצעי התקשרות שבסעיף 17 למדיניות הפרטיות.

הגבלת אחריות

החברה וכל מי מטעמה לרבות צדדים שלישיים אשר פועלים מטעמה לא יישאו בכל חבות, והחברה פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש ו/או לצדדים שלישיים בקשר עם האמור לרבות בכל הקשור והנוגע לקבלת המידע, השימוש בו, אחזקתו, העברתו לצדדים שלישיים.

שמירת המידע בהתאם למטרה ותקופת ההחזקה במידע

החברה תשמור מידע אודות המשתמש לפרק הזמן ההכרחי להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי חוק.

מידע על אנשים אחרים

אם המשתמש יספק מידע אישי לחברה בקשר לאנשים אחרים לרבות בני משפחתו וצדדים שלישיים נוספים, על המשתמש לעשות אך ורק לאחר: (א) שהמשתמש עדכן את הצדדים השלישיים אודות תוכן מדיניות זו; וכן - (ב) המשתמש קיבל הסכמה הנדרשת לאיסוף, שימוש, חשיפה והעברה של מידע אישי אודות הצד השלישי בהתאם למדיניות זו ובהתאם להוראות הדין, ככל שנדרש.

פניה בהצעות שיווקיות

5.1 החברה עשויה לספק למשתמש מידע שיווקי אודות מוצרים שהחברה מוכרת וכן אודות מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים אשר קשורים למוצרים שהחברה מוכרת ("הצעות שיווקיות"). במידה ומשתמש נתן את הסכמתו המפורשת, החברה תוכל להעביר למשתמש הצעות שיווקיות כאלו גם בדואר אלקטרוני, מסרונים (SMS) ודרך מערכות חיוג אוטומטיות.

5.2. אם החברה הייתה במשא ומתן עם המשתמש בנוגע לאחד מהמוצרים שהיא מוכרת – והמשתמש לא רכש מהחברה אף מוצר בסופו של דבר, החברה יכולה, גם אם המשתמש לא נתן את הסכמתו הספציפית לכך, להעביר לו הצעות שיווקיות בנוגע למוצרים כאלו, או דומים להם, באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS) ומערכות חיוג אוטומטיות, אלא אם כן המשתמש יודיע בכתב (או בכל אמצעי אחר המפורט בהצעה השיווקית) כי אינו מעוניין לקבל הצעות שיווקיות, באופן כללי או כאלו בעלות אופי ספציפי.

5.3. אם משתמש אינו מעוניין לקבל עוד הצעות שיווקיות באופן שוטף, הוא רשאי לבקש זאת בכתב ו/או על-ידי פניה בדואר אלקטרוני, באמצעות אמצעי התקשורת המנויים להלן, בסעיף 17 למדיניות הפרטיות לעיל, וזאת על מנת שהחברה תחדל לשלוח הצעות שיווקיות.

5.4. כאשר משתמש יקבל הצעות שיווקיות מהחברה באמצעות דואר אלקטרוני המשתמש יוכל לבחור שלא לקבל הודעות שיווקיות בדואר אלקטרוני באמצעות לחיצה על הקישור להסרת ההרשמה הקיים בכל הודעת דואר אלקטרוני שכזאת, או על ידי יצירת קשר עם החברה באמצעות אמצעי התקשורת המנויים להלן, בסעיף 17 למדיניות פרטיות זו.

5.5. החברה שואפת להיענות לבקשות לסרב קבלת הצעות שיווקיות במסגרת זמן סבירה. יש לשים לב, כי גם אם המשתמש יבחר לסרב לקבל התקשרויות שיווקיות מטעם החברה, החברה עדיין תוכל לשלוח למשתמש הודעות שירות, תכתובות אדמיניסטרטיביות חשובות, חשבונות והודעות לתשלום וכיוצ"ב וכל הודעות שהחברה זכאית לשלוח על-פי כל דין או הסכם.

בקשות לגישה, עיון ותיקון המידע

המשתמש זכאי לעיין ולתקן מידע אודותיו שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, והכל בהתאם לתנאים הקבועים בחוק. ככל שמשתמש יחפוץ לעשות כן, ניתן ליצור קשר עם החברה באמצעות אמצעי התקשורת כמפורט בסעיף 17 למדיניות פרטיות זו. על המשתמש לשים לב, כי חלק מהמידע יכול להיות מוחרג מזכויות עיון ותיקון בהתאם לדין.

לינקים

6.1. אתר האינטרנט, דפי אינטרנט ועמודים דיגיטאלים של החברה עשויים לכלול קישורים לאתרים, דפי אינטרנט ויישומים של צדדים שלישיים והשירות שניתן במסגרתם אינו ניתן על ידי החברה. מדיניות פרטיות זו אינה חלה על שירותים אלו והמשתמש אינו מחויב לעשות בהם שימוש. אם המשתמש בוחר לעשות כן הרי שהשימוש בהם הינו באחריותו בלבד ובכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים ו/או דפי אינטרנט ו/או יישומים כאמור לעיל.

6.2. החברה וכל מי מטעמה לרבות צדדים שלישיים אשר פועלים מטעמה לא יישאו בכל חבות, והחברה פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו לך ו/או לצדדים שלישיים בכל הקשור והנוגע לאתרים, דפי אינטרנט והיישומים כאמור, לרבות השימוש, התוכן שמפורסם בהם ועוד. מבלי לגרוע מהאמור, הנך מתחייב לקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים ו/או דפי אינטרנט ו/או יישומים ולציית להן.

מידע " לא אישי" שהחברה אוספת

7.1. מידע "לא אישי" הינו כל מידע אשר אינו חושף את זהותו האישית של המשתמש, והחברה אוספת אותו בעזרת אמצעים טכנולוגיים שונים (לרבות אתר האינטרנט, דפי אינטרנט, עמודים הדיגיטאליים של החברה, הודעות דואר אלקטרוני וכד' של החברה וכל מי מטעמה ועוד). לדוגמה:

באמצעות דפדפן האינטרנט שלך: מידע כגון כתובת ה-IP של המשתמש (קרי, כתובת המחשב של המשתמש באינטרנט), רזולוציית מסך, סוג מערכת הפעלה וגרסתה, סוג דפדפן אינטרנט וגרסתו, זמן הביקור בעמוד פלוני והעמוד/ים שבוקרו. החברה משתמשת במידע זה למטרות כגון חישוב מספרי משתמשים באתר ובעמודים הדיגיטאליים ועוד.

באמצעות שימוש בעוגיות (cookies): עוגיות (cookies) הינם פיסות מידע המאוחסנות ישירות על המחשב של המשתמש. עוגיות (cookies) מאפשרות לנו לזהות את המחשב של המשתמשים ולאסוף מידע כגון סוג דפדפן אינטרנט, זמן שהייה באתר, העמודים אשר בהם ביקרו, העדפות שפה, וכדומה. החברה יכולה להשתמש במידע זה למטרות אבטחה, סיוע בניווט, הצגת מידע בצורה יותר יעילה, איסוף מידע סטטיסטי בנוגע לשימוש באתר אינטרנט, בדפי אינטרנט ובעמודים הדיגיטאליים של החברה.

עוגיות (cookies) מאפשרות לחברה להציג למשתמש פרסומות או הצעות אשר עשויות להתאים ולעניין את המשתמש. כלומר, החברה יכולה להשתמש בעוגיות (cookies) כדי ללמוד את העדפות הגלישה של המשתמש באתר ובעמודים הדיגיטאליים, ואת תגובותיו לפרסומות ותכנים שונים אשר מוצגות בהם, ועל-ידי כך להציג למשתמש פרסומות ותכנים נוספים אשר עשויים לעניין אותו ולהתאים לו.

שימוש בתגיות פיקסל, משואות רשת (web beacons), clear GIFs או טכנולוגיות דומות אחרות של החברה ושל צדדים שלישיים: החברה עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיות אלה בחלק מעמודי האתר ובדואר אלקטרוני על בסיס פורמט HTML, כדי, בין יתר הדברים, לעקוב אחר פעולות של משתמשי האתר ומכותבי דואר אלקטרוני, למדוד את הצלחת קמפיינים שיווקיים של החברה ולערוך סטטיסטיקה לגבי השימוש באתר, בעמודים הדיגיטאליים וקצב התגובות.

שימוש בקבצי לוג: שרתי האינטרנט של החברה רושמים אוטומטית מידע מסוים שהדפדפן של המשתמש או שהמכשיר הסלולרי שלו שולח בכל פעם שמשתמש מבקר באתר אינטרנט, בבאנרים ובעמודים דיגיטאליים של החברה. רישומי שרת אלו עשויים לכלול מידע כגון בקשת האינטרנט שלך, כתובת ה- IP שלך, סוג הדפדפן, שפת הדפדפן, עמודי הפניה/יציאה וכתובות URL, סוג הפלטפורמה, מספר ההקלקות, שמות דומיינים, דפי נחיתה, דפים שנצפו והסדר של דפים אלו, כמות הזמן שנרשמה בעמודים מסוימים, תאריך וזמן בקשתך.

7.2. החברה עושה שימוש בעוגיות של מערכות פרסום כגון Google ו - Facebook אשר מנטרות את השימוש של המשתמשים באתר. השימוש במידע שייאסף באמצעות העוגיות של Google ושל Facebook כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החברות כאמור וניתן ללמוד אודות המידע שנאסף באמצעות העוגיות, השימוש במידע על ידי החברות כאמור, אופן ביטול העוגיות ועוד במדיניות הפרטיות של Google ובמדיניות הפרטיות של Facebook.

7.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות המפורטות במדיניות הפרטיות, החברה תהיה רשאית להעביר מידע לא מזהה, למערכות פרסום של צדדים שלישיים כגון Google ו - Facebook כדי להציג למשתמש תכנים ופרסומים אשר עשויים לעניין אותו ו/או להתאים להעדפותיו.

7.4. החברה עושה שימוש בשירותי אנליזה, ניתוח סטטיסטי ומחקר של צדדים שלישיים כגון Google Analytics. השימוש בשירותים של Google Analytics כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Google Analytics. ניתן ללמוד על המידע שנאסף במסגרת שירותים אלה, במדיניות הפרטיות של Google Analytics.

הדין החל וסמכות השיפוט

8.1. התנאים וההוראות המפורטים במדיניות הגנת הפרטיות זו וכן כל שינוי או תיקון של מדיניות זו, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה.

8.2. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם מדיניות פרטיות זו או הקשור אליה מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב – יפו.

שינויים ועדכונים

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית שתפורסם באתר תחייב את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש באתר לאחר עדכון מדיניות הפרטיות יהווה הסכמה של המשתמש למדיניות הפרטיות המעודכנת לרבות לשינויים.

שונות

9.1. המשתמש אינו רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי מדיניות פרטיות זו לאחר. החברה תוכל להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר.

9.2. אין במדיניות פרטיות זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה ו/או למי מטעמה לפי כל דין.

יצירת קשר בעניין מידע

כל שאלה בעניין המידע הנאסף על ידי החברה ומדיניות פרטיות זו ניתן להפנות אל סמנכ"ל קשרי לקוחות של החברה באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו :  info@doocit.com

 

מעודכן לחודש ינואר 2023.

Payment Methods
bottom of page